Uit de kerkenraads­vergaderin­gen

5 april 2019

In het eerste kwartaal vergaderde de kerkenraad drie keer.

De eerste januarivergadering was een korte vergadering waarin het belangrijkste agendapunt de jaarlijkse verkiezing van het moderamen was.  Het moderamen werd conform het voorstel gekozen: de broeders Sion Blokland als preses,  ds. Bergshoeff lid, Kees van Dijk namens het college van diakenen, als tweede preses, ds. Van Goch voorzitter consistorievergadering, Wout van der Kleut namens het college van kerkrentmeesters als lid  en Jan Plaisier als scriba.

Aan het begin van deze vergadering legde br. Hans Gerritsen de gelofte van geheimhouding af  i.v.m. zijn benoeming als bezoekbroeder van ouderling Evert van Bennekom.

In de tweede januarivergadering kwam een voorstel van het college van kerkrentmeesters aan de orde met betrekking tot de financiŽle onderbouwing van de vervanging van de vloer van het kerkgebouw. Na een toelichting en het beantwoorden van enkele vragen ging de kerkenraad akkoord met dit voorstel. Ook ging de vergadering akkoord met het voorstel collecterooster 2019, opgesteld door het college van diakenen en het college van kerkrentmeesters.

In de vergadering van maart  werd de nieuwe notuliste, Ina Velthuizen,  welkom geheten. De kerkenraad bespreekt een voorstel van de Commissie Kinderbijbeluur om vanaf het volgende seizoen (2019/2020) ook de kinderen van groep 3 hierbij te betrekken en dan te gaan werken met twee niveaugroepen. Ook werd het daarvoor opgestelde curriculum besproken en goedgekeurd, met daarbij de aantekening dat de kerkenraad graag een aantal nog niet-ingevulde momenten daarin opgenomen wil zien. De predikanten kunnen die momenten dan gebruiken voor een gezamenlijk thema voor de zowel de kerkdienst als het KBU. Doel hiervan is dat in de gezinnen over dit thema het gesprek gevoerd kan worden.
Verder wordt de kerkenraad door het college van kerkrentmeesters geÔnformeerd over een ledenlijst die voor bepaalde groepen vrijwilligers in de gemeente kan worden  gebruikt voor de onderlinge communicatie. De bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming legt ons hierbij beperkingen op. Het college van kerkrentmeesters werkt de plannen verder uit.

In de laatst gehouden vergadering van het consistorie (de vergadering van ouderlingen en predikanten )  werd o.a. gesproken over het huisbezoek. De vraag werd gesteld of we de beoogde frequentie van huisbezoek, een keer in de twee jaar, halen. Dit blijkt niet altijd het geval te zijn. Bij onze ouderen die onder het ouderenpastoraat vallen  komt dit o.a. door een vacature bij de bezoekbroeders. Wij vragen u begrip hiervoor. In geval u behoefte hebt aan huisbezoek kunt u hiervoor zonder bezwaar uw wijkouderling / wijkbezoekbroeder bellen. Schroom daar niet in.


Meer informatie:
Jan Plaisier
033-2772829
scriba@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht